För dig som är hyresgäst hos Svealandsbostäder AB

Här hittar du som är hyresgäst hos Svealandsbostäder den information du främst behöver om din bostad och ditt boende. Till exempel vilka regler som gäller, tips vid flytt och vad man ska tänka på när man bor i hyreshus, se även under rubriken Resurser för s k lathundar. Komihåg att vårda din bostadslägenhet väl.

Felanmälan

Behöver du anmäla fel i din bostad eller närmiljö (till exempel tvättstuga, trapphus och gårdar) gör du det lättast direkt till på fel@svealandsbostader.se eller till din husvärd.

Hur lång tid det tar innan ditt fel blir åtgärdat beror på felets omfattning och på t ex leveranstider. Akuta fel försöker vi åtgärda omgående.

Akuta fastighetsskador

Vid allvarliga olyckor eller fel i din lägenhet eller fastighet är det ytterst viktigt att du genast kontaktar Svealandsbostäder för att få skadan åtgärdad. Det kan till exempel vara vattenläckor eller allvarliga elfel i din bostad som kan få konsekvenser även för dina grannar. Sker olyckan på tider då vårt kontor inte har öppet måste du kontakta Svealandsbostäders jourservice.

Joursevice för akuta fastighetsskador
Telefon: 070 – 676 08 08
Vardagar: 17.00–09.00. Helger: 00.00-24.00.

 

                   

 

Hyresavtal och hyra

Hyresavtalet - en viktig handling

Hyresavtalet är en viktig handling som bestämmer vad som ingår i hyran, dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst, uppsägningstid, inflyttningsdatum med mera. Det är bara den person som står på kontraktet som har rätt att kontakta oss och våra husvärdar.

Hyra

Grundhyran finns angiven i hyreskontraktet. Normalt aviserar vi 3 månader i taget d v s för resp. månad.

Värme samt kall- och varmvatten ingår i hyran om det inte står något annat i ditt hyreskontrakt. Hushållsel ingår inte om inte annat anges.

Du måste själv teckna ett el-abonnemang på din nya adress och avsluta ditt gamla abonnemang på din tidigare adress när du flyttar.

Betalning

Hela hyran betalas i förskott och ska vara Svealandsbostäder tillhanda senast den sista vardagen i varje månad. Hyresavierna skickas ut cirka två veckor innan hyran ska vara betald. Det är mycket viktigt att hyran betalas i tid. Vid sen betalning (mer än 1 vecka sen) kan innebära att hyresavtalet är förverkat.

Uppsägning av hyresavtal

Ska du flytta skall du skicka in en skriftlig uppsägning till Svealandsbostäder. Om du även hyr exempelvis garage, parkeringsplats, förråd eller liknande hos Svealandsbostäder, upphör detta automatiskt.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tre kalendermånader, om inte annat skriftligen avtalats. Under denna period måste du betala hyra precis som vanligt.

Exempel:
Säger du upp ditt hyresavtal den 15 september (alltifrån 1:a till den sista i månaden) är uppsägningstiden under oktober, november och december. Ditt hyresavtal upphör att gälla den 31 december.

Uthyrning av lägenheten - visning

När din uppsägning är registrerad och lägenheten är ledig till uthyrning är du som hyresgäst skyldig att låta den visas på lämplig tid. Svealandsbostäder kontaktar dig för att boka en visningstid.

Besiktning

Under uppsägningstiden/vid avflyttning kommer lägenheten att besiktas. En besiktningsman från Svealandsbostäder kommer att kontakta dig och komma överens om en tid som passar dig. Du bör vara hemma vid besiktningen. Svealandsbostäder går inte in i din lägenhet utan din tillåtelse.

Om det visar sig att det finns skador i lägenheten som du själv orsakat kan du komma att få betala för dessa till självkostnad utförd av fackman.

När du flyttar ska eventuella kostnader vara reglerade, i annat fall kan du komma att få en faktura från Svealandsbostäder när du flyttat ut från lägenheten.

Flytta in

Information som kan vara bra att veta för dig som ska flytta in i en av Svealandsbostäders bostäder.

Städad lägenhet

Du har rätt att kräva att lägenheten är ordentligt städad när du flyttar in. Den besiktas innan du flyttar in, men det kan finnas brister som inte upptäckts. Om du är missnöjd med något i lägenheten är det viktigt att du hör av dig snarast, helst inom åtta dagar.

Tidigare inflyttning

Om du har kommit överens med den tidigare hyresgästen om att du kan flytta in tidigare än vad som sägs i hyresavtalet, tar du själv över ansvaret för och kontrollen av att städningen av bostaden är godkänd. Om ytterligare städning behövs får du själv stå för arbete och kostnader.

Nycklar

Nycklarna till din lägenhet hämtar du hos din husvärd. Nycklarna kan hämtas tidigast klockan 12.00 på inflyttningsdagen. Om du inte hämtar själv måste den som ersätter dig ha med sig en undertecknad fullmakt.

 

Tips och råd vid flytt

För att din flytt ska gå så lätt och smidigt som möjligt är det några saker du kan tänka på.

Flytt av el, telefon och bredband

När du flyttar måste du teckna ett el-abonnemang på den nya adressen och avsluta ditt gamla på din förra adress. (Om el ingår i din hyra behöver du inte teckna något abonnemang). Du måste också anmäla flytt av din telefon och internetabonnemang. Kontakta dina leverantörer av el, telefon och internet för mer information.

Adressändring och flyttanmälan

Flyttanmälan gör du hos Svensk Adressändring AB på www.adressandring.se eller på telefon 020-97 98 99, eller om du har en e-legitimation på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se.

Hemförsäkring

En hemförsäkring är ett bra skydd för dig och ditt hem. Du bör teckna en sådan om du inte redan har en.

Parabol

Om du tänkt sätta upp en parabol ska den placeras på golvet innanför balkongräcket/uteplatsen ordentligt fastsatt i ett betongstativ. Parabolen får inte sättas fast i fasaden eller på balkongräcket. För mer information, kontakta din husvärd.

Flytta ut

Nedan hittar du information du behöver känna till när du ska flytta från någon av Svealandsbostäders bostäder.

Uthyrning av lägenheten - visning

När din uppsägning är registrerad och lägenheten är ledig till uthyrning är du som hyresgäst skyldig att låta den visas på lämplig tid. Svealandsbostäder kontaktar dig när det är dags för visning. Om du inte har möjlighet att visa lägenheten, kontakta din husvärd så får du hjälp.

Besiktning

Under uppsägningstiden kommer lägenheten att besiktas. En besiktningsman från Svealandsbostäder kommer att kontakta dig och komma överens om en tid som passar dig. Du bör vara hemma vid besiktningen. Svealandsbostäder går inte in i din lägenhet utan din tillåtelse.

Om det visar sig att det finns skador i lägenheten som du själv orsakat kan du komma att få betala för dessa. Efter besiktningen upprättas ett besiktningsprotokoll som visar om det finns något i lägenheten som du själv måste göra något åt innan du flyttar. Efter detta kan en ny besiktning göras. När du flyttar ska eventuella kostnader vara reglerade, i annat fall kan du komma att få en faktura från Svealandsbostäder när du flyttat ut från lägenheten.

Utflyttningsdag

Utflyttningsdagen är den första i månaden. Infaller den dagen under en helg är den första flyttdagen den första vardagen i månaden. Du ska vara klar med din utflyttning klockan 12.00 på utflyttningsdagen. Då ska lägenheten och förråd vara tömda och städade. Inga egna saker får finnas kvar och nycklarna ska vara återlämnade.

Flyttstädning

När du lämnar din lägenhet ska den vara noggrant städad. Om lägenheten inte är väl städad när den nya hyresgästen flyttar in kan du efterhand bli tvungen att betala för den städning som Svealandsbostäder måste göra. Städa därför noga. Detta är ofta en vanlig problemkälla, då städning betraktas olika.

Om du inte städar själv måste du se till att någon annan gör det åt dig. Du kan få skattereduktion för sådan städning. Du kan köpa städning från privata städföretag.

Tidigare utflyttning

Om du har kommit överens med den nya hyresgästen om att denne kan flytta in tidigare än vad som sägs i hyresavtalet, är du ansvarig för att städningen är godkänd och för lägenhetens skick. Den nya hyresgästen kan då inte klaga till Svealandsbostäder, utan endast till dig.

Nycklar

Nycklarna till din bostad lämnar du hos din husvärd. Alla nycklar ska lämnas tillbaka senast klockan 12.00 på utflyttningsdagen. Om nycklarna inte lämnas i tid eller någon nyckel saknas byts låset direkt och du får stå för kostnaden.

Störningar – lite ljud...men inte för mycket

Att bo i flerfamiljshus innebär att många människor ska leva och samsas tillsammans. Det är därför viktigt att du respekterar dina grannar genom att följa de regler som gäller för boende hos Svealandsbostäder. Vissa ljud får man helt enkelt acceptera, så som ljud från TV-apparater och småbarn som låter. Men ibland kan det bli för mycket ljud. Följande är exempel på ljud du inte behöver acceptera som kund hos Svealandsbostäder.

  1. För hög musik.
  2. Musik på olämpliga tider.
  3. Hund som skäller högt och länge.
  4. Badvatten som spolas på olämpliga tider.
  5. Bråk och skrik i lägenheten.
  6. Återkommande störande fester.
  7. Borrande, sågande och spikande på olämpliga tider.

Ofta hjälper det att kontakta din granne och berätta vad det är som stör dig. Denne kanske inte är medveten om att han eller hon stör sin omgivning. Om detta inte hjälper ska du kontakta din husvärd.

Jour

På helger och vardagar mellan efter klockan 17.00 till 09.00 dagen därpå ska du kontakta din husvärd/vaktmästare eller till jouren på telefon 070 – 676 08 08.

Jouren rycker ut för att lösa problem som uppstår tillfälligt på kvällar, nätter och tidiga mornar. Jouren rapporterar alla ärenden till Svealandsbostäder, som sedan följer upp varje störning. Om ärendet kan vänta till påfallande vardag - vänligen kontakta oss då istället. Är problemet orsakat av dig själv t ex tappat bort nycklar o s v kan arbetstid och materialkostnader debiteras.

Vi vill att du ska trivas i din bostad, så tveka inte att höra av dig.