Om Svealandsbostäder AB

Affärsidé

Svealandsbostäder AB bidrar långsiktigt till att stärka orter i Gästrikland och Uppland och dess utveckling genom att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende för olika faser i livet. Vi äger och förvaltar bra bostadshyresfastigheter med en hög kompetens.

Vision och kärnvärden

Vår vision är att erbjuda ett bra boende till skäliga hyror.

Våra kärnvärden är trygghet, trivsel och dialog.

Trygghet för att det är bland det viktigaste som finns i boendet. Det kan vara alltifrån att garantera ett ekonomiskt stabilt och välskött företag till val av säkra lås.

Trivsel för att hyresgäster som trivs bryr sig om sin lägenhet, sina grannar och sitt område. Vi bidrar genom god service och genom att ta hand om våra hus och att bygga nya.

Vi är lyhörda och vill gärna ha en löpande dialog med våra kunder. Detta för att behov och önskemål och kan förändras och behöver utvecklas där det bäst behövs.

Vårt tredje kärnvärde är därför – dialog. Vår ambition kräver förmåga till ständiga förändringar såväl i företaget som i vårt sätt att arbeta. Vi är beredda att lägga ned stor kraft på att genomföra det som vi beslutat och påbörjat.

Svealandsbostäder's energi- och miljöarbete

Klimatförändringarna i världen beror på människans utsläpp av växthusgaser och följderna drabbar oss alla. En förutsättning för att bromsa den utvecklingen är att öka kunskapen och engagemanget. Bostads- och tjänstesektorn, som främst utgörs av byggnader, står för över 40 procent av energianvändningen i EU och det är därför viktigt att Svealandsbostäder som bostadsbolag bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Svealandsbostäders satsningar på att minska energiförbrukningen och miljöbelastningen i samhället ska tillmötesgå det engagemang för dessa frågor som finns hos ägare, kunder och medarbetare och samhället i övrigt samt bidra till att undvika höga löpande kostnader till följd av felaktig hantering.

Svealandsbostäder's mål är att under åren 2008 och 2015 arbeta systematiskt och effektivt med energi-sparande åtgärder för att sänka förbrukningen av el, värme och vatten med 2 procent per år. För värmen har detta mål redan klart överträffats (2012). Fem strategiska områden för att kunna förverkliga visionen och ägardirektiven är Svealandsbostäders verksamhet strukturerad och styrd. De viktigaste frågorna är indelade i fem strategiska områden samhällsnytta, ekonomi, kunder, verksamhetsutveckling och medarbetare.

Samhällsnytta

Svealandsbostäder är ett privatägt bolag som bidrar till ökad samhällsnytta. Företaget arbetar för att fler ska få en trygg och trivsam bostad genom att erbjuda prisvärda boenden.

Ekonomi

Ekonomin i Svealandsbostäder behöver ständigt utvecklas för att företaget ska kunna fortsätta vara starkt och kunna erbjuda ett bra boende till såväl nuvarande kunder som till kommande generationer.

Kunder

Svealandsbostäders kunder ska uppfatta företaget som "ett bra boende till en skälig hyra" och de ska trivas och känna ett engagemang för sin bostad, fastigheten och det område man bor i.

Verksamhetsutveckling

En proaktiv verksamhetsutveckling gör att vi blir konkurrenskraftiga jämfört med andra liknande bolag. Omvärlden och kundernas krav förändras kontinuerligt och det är viktigt att vi ständigt arbetar med förbättringar och effektiviseringar. Att leva med ständig utveckling och förnyelse, blir vardag.

Medarbetare

En förutsättning för att Svealandsbostäder framgångsrikt ska kunna uppfylla målen är kompetenta och engagerade medarbetare, något som Svealandsbostäder arbetar med kontinuerligt genom personalutvecklande åtgärder och nyrekrytering av personal med rätt kompetens.


Namnet Svealandsbostäder

Under medeltiden var Gästrikland inte ett eget landskap, utan bara ett vanligt härad som ingick i Uppland. Det räknades därför inte heller som en del av Norrland, utan skogsområdet vid Ödmården mellan Gästrikland och Hälsingland uppfattades länge som Norrlands sydgräns.

Första gången som Gästrikland nämns som en egen provins var 1314, men då syftade det på en kyrklig indelning och det är osäkert när Gästrikland började räknas som ett eget landskap.

Från och med 1490-talet började sydsvenskar att alltmer betrakta Dalälven som gränsen mellan Svealand och Norrland av okänd anledning. Gästriklands tillhörighet till Norrland blev sedan definitivt fastställd när landskapet 1642 överfördes från Upplands lagsaga till Västernorrlands lagsaga och blev en del av Västernorrlands län.

Vid det laget hade lagsagorna mist mycket av sin betydelse eftersom Svea hovrätt hade inrättats i Stockholm 1614. Tillsammans med Västernorrlands- och Jämtlands län avskiljdes Gävleborgs län från Svea hovrätts domkrets 1942 och bildade Nedre Norrlands hovrätt med säte i Sundsvall.

Det är anledningen till att Svealandsbostäder även passar i Gästrikland.